Referat generalforsamling 7/3 2024

Sted: Klublokalet i Ikast Svømmehal (ovenpå omklædningen)

Tidspunkt: Torsdag den 7/3 2024 kl. 17:20

Fremmøde: 5 ud over bestyrelsen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
  • Palle Yde Noermark blev valgt

 • Valg af stemmetæller
  • Allan Gaarsdal Hedegaard blev valgt

 • Bestyrelsens beretning
  • Formanden, Allan Gaarsdal Hedegaard, fremlagde årets beretning. Beretningen blev godkendt og kan ses her.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Kassereren Natacha Hald, fremlagde det reviderede regnskab. For året 2023, var der et overskud på 8.949 DKK. Kontingent indtægter har været stabilt i forhold til sidste år. Kursaktivitet har været stigende, hvilket også har medført at vi fik et større tilskud til dette. Vi solgte ikke julekalendere i 2023, da priserne var ændret, og vi ikke vurderede at vi kunne sælge i samme omfang som 2022, dette har betyder en lavere indtægt. Resultatopgørelsen for 2023 kan ses her.

 • Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
   • Der er ikke modtaget forslag.
  • Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:
   • Ændring af §9
    Fra:

    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes hvert år medio februar med følgende dagsorden:

    Foreslået ændret til:

    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes hvert år senest ultimo marts med følgende dagsorden:
    • Forslaget blev vedtaget enstemmigt og træder derfor i kraft efter den næste ordinære generalforsamling.

   • Forslag til tilføjelse til §12
    Stk. 7. Formanden og kassereren er tegningsberettigede for foreningen, og de kan hver især tegne bestyrelsen alene.
    • Forslaget blev vedtaget enstemmigt og træder derfor i kraft efter den næste ordinære generalforsamling.
 • Valg til bestyrelse
  • På valg er:
   • Allan Gaarsdal Hedegaard, ønsker genvalg
    • Genvalgt
   • Mette Kirkeby Magnussen, ønsker genvalg
    • Genvalgt
 • Valg af suppleanter
  • På valg er:
   • Helle Schultz, ønsker genvalg
    • Genvalgt
 • Valg af revisor
  • På valg er:
   • Tina Rahbek Nielsen, modtager ikke genvalg
    • Maria Lægsgaard blev valgt
 • Eventuelt
  • De fremmødte udtrykte, at de grill arrangementer der var været om sommeren har været et godt tiltag.

Vedtægtsændringerne vedtaget på sidste generalforsamling træder i kraft nu.

Bestyrelsen konstituerer sig således:

 • Formand: Allan Gaarsdal Hedegaard
 • Næstformand: Mette Kirkeby Magnussen
 • Kasserer: Natacha Hald
 • Bestyrelsesmedlem: Vibeke Staun Christensen
 • Bestyrelsesmedlem: Palle Yde Noermark
 • 1. Suppleant: Helle Schulz
 • 2. Suppleant: Steffan Magnussen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...