Referat af generalforsamling 2021 og konstituering af bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling Bording Svømmeklub 25. august 2021

 • Valg af dirigent, Jesper Bruun Olsen blev valgt
 • Valg af stemmetæller, Jesper Bruun Olsen blev valgt
 • Bestyrelsens beretning kort version.

Torben Dyhl Hjorth gav som formand bestyrelsens beretning

Med COVID-19 begrænsningerne og konsekvenserne for gennemførelse af aktiviteterne med følge har træningen ikke kunne gennemføres som ønsket under nedlukningen.

i sommerperioden 2021 har der været gennemført forskellige arrangementer herunder DISCO PLASKO i forbindelse med byfesten.

Der er 131 medlemmer i 2021 og for 2020 viser regnskabet et overskud på 8.851 kr.

Der er fortsat et stort behov for tilslutning til arbejdet omkring foreningsarbejdet.

Formandens beretning blev godkendt uden kommentar.

 • Fremlæggelse af det reviderede underskrevne regnskab

Natacha Hald gennemgik det reviderede regnskab for 2020.

Som viser et overskud i 2020 på 8.851 kr. mod et underskud i 2019 på 17.116 kr. 

Baggrunden for overskuddet er primært, at der ikke er betalt for træning da den var aflyst og man har fået tilskud som man plejer, samt salg af julekalendere og andre salgsfremmende aktiviteter.

Der var ikke kommentar til regnskabet.

 • Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der er ikke kommet forslag til generalforsamling men der var forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.

Det blev besluttet at ændre §12 stk. 5 til følgende tekst:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer eller suppleanter, deriblandt formanden, er til stede.

7 stemte for vedtægtsændringen der var ingen stemmer imod. 

 • Valg til bestyrelse
  • På valg er:
   • Kasper Troelsen, ønsker ikke genvalg
   • Torben Dyhl Hjorth, ønsker ikke genvalg
   • Natacha Hald, ønsker genvalg og blev genvalgt 
   • Palle Yde Noermark er valgt til bestyrelsen 
   • Jesper Bruun Olsen er valgt til bestyrelsen 
 • Valg af suppleanter
  • På valg er:
   • Jesper Bruun Olsen, ønsker genvalg, men blev valgt til bestyrelsen 
   • Torben Dyhl Hjorth blev valgt til suppleant for et år.
   • Stefan Magnussen blev valgt til suppleant for 2 år.
 • Valg af revisor
  • På valg er:
   • Hanne Bækgaard Knudsen, ønsker genvalg. Hanne blev valgt.
 • Eventuelt

Det blev vendt om foreningen har haft hjælp fra en DGI konsulent i forhold til bestyrelsesarbejde, svaret fra bestyrelsen var, at det har været på tale men det afventer en yderligere drøftelse i den nye bestyrelse.

Der var tanker omkring muligheden for et samarbejde med Bording fitness omkring noget aqua fitness i fremtiden.

Der var yderligere forslag til, at der burde arbejdes for en tættere sammenknytning til friluftsbadet som forventelig vil tage nogle år, men det kunne blive nødvendig i forhold til, at kunne holde det nuværende aktivitetsniveau i forhold til bestyrelsesarbejdet/arbejdsbyrden begge steder henset til den lave opbakning.

Det kunne overvejes, at søge forskellige fonde i forhold til aktiviteterne BSK kunne tænke sig at holde eller tilskud til nyt udstyr.

Der blev yderligere talt om løst og fast relateret til muligheder for at hæve medlemstallet.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand:

Allan Gaarsdal Hedegaard på valg 2022

Næstformand:

Jesper Bruun Olsen på valg 2023

Kasserer/trænerkontakt:

Natacha Hald på valg 2023

Sekretær:

Kristian B. Jensen på 2022

Menigt medlem:

Palle Yde Noermark på valg 2023

Suppleanter:

Torben Dyhl Hjorth på valg 2022

Stefan Magnussen på valg 2023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...