Vedtægter for Bording Svømmeklub

§ 1 Navn
Foreningens navn er Bording Svømmeklub.
Foreningen har hjemsted i Bording.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde svømmeaktiviteter der er interesse for og der kan findes egnede instruktører til. Det være sig f.eks. undervisning, træning, livredning og andre nye former for vandaktiviteter.

§ 3 Tilhørsforhold
Foreningen er medlem af DGI-Midtjylland og Dansk Svømmeunion.

§ 4 Medlemskreds
Som voksent medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år.

Stk.2.
Som børne- og ungdomsmedlem optages enhver i alderen 0 – 17 år.

§ 5 Medlemskab
Indmeldelse sker til indskrivning og er bindende for sæsonen.
Stk. 2:
Hvis medlemskabet afbrydes ved sæsonstart efter 3 gange, vil der kunne ske en tilbagebetaling på fremsendt ønske.

§ 6 Kontingent
Kontingent fastsættes for en sæson af gangen af bestyrelsen.

Stk. 2.
Betaling for sæsonen kan ske ved indmeldelse og on-line betaling via Conventus på hjemmesiden.

§ 7 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kasseren skal inden 20. februar afgive driftsregnskab og status-
opgørelse pr. 31.12. til revisorerne.
Regnskabet forsynet med revisor påtegning forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Genpart af regnskabet skal være tilgængelig for foreningens medlemmer
1 uge før den ordinære generalforsamling. Kan rekvireres via formanden.

Stk. 3.
Bestyrelsen skal underskrive det reviderede regnskab inden generalfor-
samlingen.

§ 8 Revision
Der vælges 2 revisorer af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Revisorerne vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis.
Ved varigt forfald vælger bestyrelsen en stedfortræder, der fungerer
indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 9 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den afholdes hvert år medio februar med følgende dagsorden:

Valg af dirrigent
Valg af stemmetæller
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
(Med angivelse af bestyrelsesmedlemmer der er på valg,
og om de modtager genvalg)
Valg af suppleanter
(Med angivelse af suppleanter der er på valg, og om de
modtager genvalg
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 2.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel på www.7441.nu og via klubbens egen hjemmeside samt via Conventus til medlemmerne.
Formandens navn og e-mailadresse fremgår af klubbens hjemmeside.

Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab skal sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Stk. 4.
Hver stemmeberettiget har på generalforsamlingen én stemme. Stemmeafgivelsen kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle bestyrelsesmedlemer, alle voksne medlemmer og alle ungdomsmed-
lemmer i alderen 15-17 år samt en voksen repræsentant for et børnemedlem.

For at opnå stemmeret, skal man have været medlem af foreningen i den sæson, hvor generalforsamlingen er placeret eller den foregående sommer-sæson.

Stk. 5.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
Medlemmer.

§ 10 Afstemningsregler
Ændring af vedtægterne kan ske når 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget. Øvrige forslag, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved almindeligt flertal.

Stk. 2.
Alle personvalg foretages skriftligt.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.

Stk. 2.
Når 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker en ekstraordinær generalforsamling, skal den afholdes senest 1 måned efter ønsket herom.
Bestyrelsen skal oplyse om det eller de emner den ekstraordinære generalforsamling skal handle.

§ 12 Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse foreståes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsemedlemmerne er valgt for en 2-årig periode.

Derudover skal bestyrelsen i samarbejde med trænerne finde 1 trænerrepræsentant til bestyrelsen. En trænerrepræsentant har ikke stemmeret. Endvidere skal trænerne have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, ligeledes uden stemmeret.
Kandidater til posterne som suppleanter opstilles særskilt efter bestyrelsen er valgt. Suppleanter vælges for en 2 årig periode.

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer der har siddet en periode, afgår automatisk på den ordinære generalforsamling. Genvalg til alle poster kan finde sted.
Bestyrelsen vælger formanden. Formanden kan kun væges for ét år af gangen. Nyvalg til formandsposten foretages hvert år i forbindelse med konstituering af den nye bestyrelse. Det henstilles til bestyrelsen, at kasserer og formand ikke samtidig aftræder deres poster.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig efter følgende plan:
Formand
Næstformand
Kasserer
2 menige bestyrelsesmedlemmer

Stk. 4.
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder ved et konstituerende møde, der afholdes senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer eller suppleanter, deriblandt formanden, er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen kan træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6.
Alle beslutninger truffet på generalforsamlingen og dels på bestyrelsesmøder føres på referat, som godkendes/afstemmes til næste møde.

§ 13 Regler for evt. opløsning af foreningen.
Bestemmelserne om foreningens opløsning, kan kun optages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer, er for forslaget. Ophører foreningen med at eksistere eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige modtagne egendele.

Stk. 2.
Ud over det i stk. 1 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i lokalområdet.

Stk. 3.
Formuens fordeling bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling i samarbejde med revisorerne.

§ 14 Med vedtagelse af disse gennemreviderede vedtægter bortfalder alle tidligere vedtægter og ændringer.

Vedtaget på generalforsamling d. 07. 03. 2018

Med ændringer den 20.02.1990, 20.02.1991, 15.03.1994, 25.02.1998, 27.02.2008. 02.03.2013, 07.03.2018, 23.02.2022, 07.03.2024.